OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOTYCZĄCE NABYWCÓW Z SIEDZIBĄ W POLSCE (zwane dalej: „OWS”)
§ 1.

Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Tyczyńską Fabrykę Urządzeń Wentylacyjnych TYWENT Sp. z o.o. NIP: 8133170567 (zwany dalej „Sprzedawcą”). Wszelkie zmiany i korekty niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W wypadku różnic pomiędzy niniejszymi warunkami a szczególnymi warunkami podanymi w innych dokumentach Sprzedawcy zaadresowanych do Nabywcy (np. umowach) obowiązują warunki szczególne.

 

§ 2.

SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie staje się wiążące wyłącznie po jego pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę przy użyciu poczty, poczty elektronicznej lub strony sklepu internetowego www.tywent.pl i tylko takie zamówienie uznaje się za dowód zawarcia umowy handlowej. Zamówienia muszą być złożone przez osoby do tego upoważnione. Nabywca składając zamówienie zgadza się każdorazowo na akceptację OWS. W przypadku klientów zagranicznych lub zamówień specjalnych rodzajów towarów, Sprzedawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia może żądać wpłaty określonej kwoty w wysokości stanowiącej procentową część wartości zamówienia, która powinna zostać uiszczona przez Nabywcę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Kwota ta oznaczać będzie zadatek w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia trudnej do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia spowodowanej działaniem siły wyższej po Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawca może, bez ponoszenia odpowiedzialności, częściowo lub w całości unieważnić lub zawiesić wykonanie swojego zobowiązania. Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, którego działania nie dało się przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku zadatek zostanie zwrócony w całości. Wszelkie inne, niż zawarte w ofercie informacje dotyczące w szczególności cen, dostępności asortymentu i terminów realizacji, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty.

 

§ 3.

WARUNKI PŁATNOŚCI


Cena za zamawiane towary oraz terminy płatności określane są w Ofercie Handlowej lub w umowie zawartej
pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.  Od przewidywanej kwoty płatności nie udziela się zniżek bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zarówno Sprzedawca, jak i Nabywca mogą indywidualnie, w drodze umowy handlowej, określić inne niż wynikające z niniejszych OWS, warunki płatności i dostawy towarów. Akceptowalne formy płatności to zapłata gotówką lub kartą płatniczą w kasie Tywent, płatność u kuriera przy odbiorze towaru, szybkie płatności za pośrednictwem BlueMedia, przedpłata na konto Tywent (realizacja zamówienia po zaksięgowaniu). W przypadku płatności za towar przed jego dostawą Sprzedający jest uprawniony w razie opóźnień w płatnościach do powstrzymania się z wykonaniem umowy do czasu uregulowania przez Nabywcę wymagalnych należności. W takim wypadku niewykonanie Umowy przez Sprzedającego w okresie do czasu uregulowania przez Nabywcę wymagalnych należności nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Sprzedającego, zaś terminy realizacji umowy ze strony Sprzedającego ulegają zawieszeniu na okres do uregulowania przez Nabywcę wymagalnych należności Sprzedającego. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności Sprzedający zastrzega sobie prawo do własności sprzedanych, wydanych Nabywcy towarów aż do dokonania zapłaty przez Kupującego wszystkich należności wobec Sprzedającego. W przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z innych umów łączących Sprzedawcę z Nabywcą, do czasu zapłaty przez Nabywcę zaległości Sprzedawca może wstrzymać się również z wykonaniem części lub całości umowy, bez popadnięcia z tego tytułu w opóźnienie lub zwłokę. W przypadku opóźnienia lub braku płatności, Sprzedawca może dochodzić - poza innymi uprawnieniami przewidzianymi przepisami prawa oraz niniejszymi OWS - zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 4.

ODBIÓR TOWARU I TRANSPORT

Nabywca odbiera towar bezpośrednio od Sprzedawcy z magazynu znajdującego pod adresem 36-062 Zaczernie 190M. Po uzgodnieniu z Nabywcą w ofercie może zostać zawarty transport towaru w zależności od indywidualnych uzgodnień dokonanych pomiędzy stronami. Nabywca ponosi koszty transportu, w tym koszty wynikające ze swych szczególnych życzeń, co do rodzaju transportu. Przesyłki wysyłane bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą nie będą przyjmowane Nabywca przy odbiorze towaru ma obowiązek sprawdzenia jakości, ilości i stanu towarów oraz ich zgodności z dokumentami przewozowymi. Nabywca w razie stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru w obecności kuriera i powiadomienia Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania towaru.  

 

§ 5.

RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ, GWARANCJA


Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane towary na zasadach szczegółowo określonych w karcie gwarancyjnej.
W przypadku reklamacji Nabywca zobowiązany jest wypełnić i przesłać zgłoszenie reklamacyjne, stanowiące podstawę do uruchomienia procedury reklamacyjnej. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne i odpowie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru, a w wyjątkowych sytuacjach czas rozpatrzenia może się przedłużyć, o czym niezwłocznie poinformuje Nabywcę pracownik działu reklamacji i określi przewidywany czas postępowania. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostaną zwrócone pieniądze. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana nabywca ponosi koszt transportu w wysokości zgodnej z cennikiem przewoźnika Sprzedawcy. Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w przypadku gdy Nabywca jest osobą fizyczną, która nabywa towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. 

Koszty związane ze zwrotem towaru konsument pokrywa we własnym zakresie.

Przesyłki wysyłane bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą nie będą przyjmowane.

Towar wykonany na zamówienie specjalne nie podlega zwrotowi. Zamówienia specjalne zostaną oznaczone w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany niniejszych OWS w każdym czasie, przy czym do zawartych już umów zastosowanie
będą znajdować dotychczasowe postanowienia OWS. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 12.09.2022r.

Live Theme Editor

Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
To top

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password